preloadingpreloadingpreloadingpreloadingpreloading

Säännöt

PUUN VEISTÄJÄT RY Säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Puun veistäjät ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Iisalmi ja toimialueena koko maa.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää puu- ja veistoharrastusta ja puutaiteen tekemistä, valvoa
harrastajien ja puutaiteilijoitten ammatillisia ja koulutuksellisia etuja sekä lisätä yleisön
kiinnostusta harrastukseen ja puutaiteen tekemiseen. Tarkoituksensa saavuttamiseksi yhdistys
järjestää taidenäyttelyitä, veistotaide-tapahtumia ja koulutus- ja kurssitilaisuuksia. Lisäksi
yhdistys järjestää matkoja ja retkiä sekä kotimaassa että ulkomaille, tekee veistotaidetta
edistäviä aloitteita ja antaa lausuntoja.
Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja avustuksia sekä järjestää myyjäisiä, keräyksiä ja arpajaisia
toimintansa rahoittamiseksi.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseniä ovat:
• Yhdistykseen voi varsinaiseksi jäseneksi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen
tarkoituksen sekä säännöt. Jäsen voi harrastaa veistoa tai ammatikseen veistää tai työskentelee puutaiteen hyväksi.
• Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö,
joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
• Kunniajäsenet, joiksi yhdistyksen hallitus kutsuu erityisen ansiokkaasti yhdistyksen
tarkoitusperien hyväksi toimineita henkilöitä. Kunniajäseneksi hyväksymiseen vaaditaan
vähintään ¾ yhdistyskokouksessa annetuista äänistä.

4. Jäsenmaksu

Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet maksavat yhdistykselle vuosittain vuosikokouksen
vahvistaman liittymis- ja jäsenmaksun. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua.

5. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

• Jäsen on vapaa yhdistyksen jäsenyydestä sen toimintavuoden päätyttyä, jonka aikana hän
kirjallisesti ilmoittaa eroamisestaan hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittaa erosta
yhdistyskokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
• Jäsen, joka ei kolmena (3) perättäisenä vuotena ole maksanut jäsenmaksuaan, katsotaan
hallituksen päätöksellä eronneeksi yhdistyksen jäsenyydestä.
• Yhdistys voi erottaa määräajaksi tai kokonaan jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen sääntöjä
tai päätöksiä tai toimii muutoin yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan. Erottamispäätöksen on
saatava vähintään 2/3 yhdistyskokouksessa asiasta annetuista äänistä.

6. Hallitus ja tilintarkastajat

Yhdistyksen hallituksen muodostaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kolme (3) muuta jäsentä,
jotka valitaan vuosikokouksessa toimintavuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan tai
sen ulkopuolelta sihteerin ja rahastonhoitajan. Yhdistykselle valitaan vuosikokouksessa toiminnantarkastaja.

Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä kahden jäsenen ollessa saapuvilla.

7. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-kesäkuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen
olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä
kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni.
Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on
kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen
kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä
sanomalehdessä tai sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa yhdistykselle.

9. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen esityslista
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
10.käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on
hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää
kokouskutsuun.

10. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai
rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

11. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi

12. Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamista koskeva ehdotus on käsiteltävä joko varsinaisessa tai sitä varten erikseen
kokoon kutsutussa ylimääräisessä yhdistyskokouksessa. Hyväksytyksi tullakseen on ehdotuksen
saatava vähintään 5/6 annetuista äänistä. Päätös on muuttumattomana ja vähintään samalla
äänten enemmistöllä vahvistettava vähintään kuukausi ja enintään kuusi kuukautta sen jälkeen
pidettävässä uudessa yhdistyskokouksessa. Yhdistyksen purkautuessa siirtyvät sen jäljellä
olevat varat ja omaisuus viimeisen yhdistyskokouksen määrittämään puutaidetta ja
puutaiteilijoiden toimintaa edistävään tarkoitukseen.

13. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät vaikka jäseneksi pääsyn edellytykset sääntöjen 3 §:ssä muuttuvat.

Sääntömuutos rekisteröity 07.10.2010 numerolla 157.777


Powered by CMSimple |Login | Layout Kopio-Raksa 2015